تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها

خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک

نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا

کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی

مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف

پروپوزال ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

مبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

نظریه ها و شاخصهای رضایت شغلی و ارتباط آن با مفاهیم دیگر

آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آن

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

اهمیت سرمایه فکری و ابعاد آن

بررسی اجرای الزامات قانونی تدلیس در ازدواج

توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها

استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم

غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزیابی احساسی

ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران

گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا

تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی

ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان

ارزیابی اشتغال زنان از نگاه های متفاوت

استقلال در دوره نوجوانی و تاثیر خانواده و محیط بر آن

انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس

ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی در ایران و قوانین بین المللی

مبانی نظری دیدگاه کانت درباره وجدان اخلاقی

وجدان اخلاقی از نگاه علامه جعفری

الگوها و روشهای سرمایه فکری

نمونه های اِشغال نظامی در سطح بین المللی

مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس